Follow Us:      

产品展示

Contact Us

Hotline:
+86 755 86160566
+86 22 66273391

意题系列

意题·唯尼·桑娇维塞红葡萄酒
[ 类 别 ] 红葡萄酒
[ 年 份 ] 2011
[ 产 区 ] 基耶蒂
[ 酒精度 ] 13.0%
[ 净含量 ] 750ml
[葡萄品种] 100%桑娇维赛
[ 等 级 ] IGT
[ 详 细 ] 红宝石颜色,有成熟的红色水果、精致香料的香味以及李子、烟草的气味。结构上乘,柔软、平衡、持久。优雅、平衡、调和、即饮。